گلخانه کشت عمودی هیدروپونیک ایروپونیک – برج کشت

سیستم کشت عمودی هیدروپونیک ایروپونیک tower

دارای 5،7،11 طبقه می باشد

هر طبقه دارای 4 حفره

تغذیه با ریشه گیاه با آب و محلول غذایی